Zorg

Onze visie op zorg

Eén van de doelstellingen van onze school is het bieden van “kwaliteitszorg”.
Wat we onder dit begrip verstaan en op welke manier elk van onze leerkrachten en directie deze belangrijke doelstelling dagelijks in de praktijk brengen, wordt hierna toegelicht.

Wie?

Door dagelijks overleg en samenwerking tussen directie en leerkrachtenteam willen we in onze school systematisch werken aan de verbetering en het behoud van onze zorg voor elk kind.

We willen zorg, hulp bieden aan elk kind, op zijn maat, aangepast aan zijn specifieke noden.

De klasleerkrachten en de directie worden hiervoor bijgestaan en ondersteund door het zorgteam. Dit zijn de zorgcoördinator en de zorgleerkrachten.

Lees meer

De zorgcoördinator vervult hierbij in de eerste plaats de rol als verbindingspersoon bij de communicatie tussen ouders, directie, leerkrachten en kinderen. Zij heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie.
Daarnaast volgt zij elk kind gedurende zijn kleuter- en lagere schoolloopbaan en krijgt hierdoor een ruim beeld van elk kind, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. De zorgcoördinator werkt zowel op schoolniveau, als op leerkrachten- en leerlingenniveau.

Beide zorgcoördinatoren werken niet voltijds.

Juf Leen werkt op maandag, woensdag en donderdagvoormiddag tot 12u. en op dinsdag tot 18u. Juf Thea werkt als zorgcoördinator op woensdagvoormiddag.

 

De zorgleerkrachten werken vooral op leerkracht- en leerlingenniveau. Zij ondersteunen de leerkracht en de leerlingen zowel in als buiten de klas, afhankelijk van de noden die zich op dat moment stellen.

De belangrijkste rol van het zorgteam is het luisteren, observeren en signalen opvangen van zowel kinderen, ouders als leerkrachten. Dit alles bespreekbaar maken gebaseerd op respect en vertrouwen. Samen zoeken naar de beste aanpak voor elk kind.

Wat houdt onze zorg in?

Op de eerste plaats komt het welbevinden van elk kind.

Een kind kan pas goed functioneren, openstaan om nieuwe dingen aan te leren als het zich goed in zijn vel voelt, niet alleen thuis maar ook in de klas, bij zijn leerkracht, bij zijn medeleerlingen en binnen de school.

Daarom is er op onze school een gezamenlijk project opgestart rond sociale vaardigheden. Regelmatig wordt hierrond een ‘schoolmoment’ voorzien waarin een impuls gegeven wordt aan alle leerlingen in verband met een bepaald thema. Dit thema kan in de klas verder aangepakt en uitgewerkt worden, bv jaarthema, pesten, speelplaatswerking, …

Naast onze aandacht voor het welbevinden, volgen we de leerprestaties van elk kind op de voet. Niet enkel het resultaat maar ook het proces, de afgelegde weg, zijn hierbij belangrijk. In onze hele basisschool wordt aandacht besteed aan het ‘leren leren’.

Hierbij stellen we alles in het werk om een aangename leeromgeving te creëren die voldoende prikkels geeft en uitnodigt tot nieuwe belevingen, ervaringen en inzichten.

Voor wie is zorg bedoeld? Hoe wordt onze zorg georganiseerd?

Ons zorgbeleid

Zorg aan de leerlingen

De klastitularis houdt in zijn dagelijkse aanpak zoveel mogelijk rekening met elk kind in het bijzonder.
Zo kan hij een duidelijk zicht krijgen op de specifieke noden van elk kind en daaraan tegemoet komen.
Hierbij speelt differentiatie een grote rol. De leerkracht kan zowel in tempo, interesse, hoeveelheid, huiswerk, als in moeilijkheidsgraad aanpassingen doen in functie van de noden van elk kind.

Om de leerprestaties, de evolutie en het welbevinden van elk kind zo optimaal mogelijk te kunnen volgen, is een voortdurend overleg tussen de verschillende betrokken leerkrachten noodzakelijk.

Via het regelmatig uitwisselen van hun bevindingen, krijgt de klastitularis een ruimer beeld van elk individueel kind.

Zorguren

Onze school beschikt over een aantal extra uren, “zorguren” genaamd, die naargelang de noden van elk kind ingevuld worden.

Vermits die noden zich vaak onvoorzien manifesteren, dient het invullen van deze extra uren dikwijls flexibel te gebeuren.

Dit houdt in dat elke klas een verschillend aantal zorguren heeft. Gezien deze noden meermaals veranderen gedurende het schooljaar, varieert ook dit aantal uren per klas.

Flexibiliteit bij het inzetten van de beschikbare middelen is dus een absolute noodzaak binnen ons zorgbeleid. Dit vereist uiteraard ook het nodige begrip van zowel ons leerkrachtenteam als van de ouders.

Betrokkenheid van de ouders

Ook de ouders kunnen nuttige informatie doorgeven bij het herkennen van leer- of gedragsproblemen bij hun kinderen. Tussentijdse oudercontacten dragen bij tot een gezamenlijke aanpak en beslissingen.
De klasleerkracht blijft de spilfiguur: zit u met een vraag of een bezorgdheid omtrent uw kind, spreek dan in eerste instantie de klasleerkracht hierover aan.
Deze bezorgdheid wordt door de klasleerkracht doorgegeven en besproken met de zorgcoördinator, die op haar beurt bepaalt of er verdere acties nodig zijn binnen het zorgteam of dat externe hulp via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moet worden ingeschakeld. Dit alles steeds in samenspraak met de ouders.

Externe zorg

Indien de ondersteuning en begeleiding die de klasleerkracht of de zorgleerkracht bieden niet meer toereikend blijken te zijn om uw kind te ondersteunen, wordt verder hulp gezocht via de zorgcoördinator.

Zowel de school als de ouders kunnen altijd informatie of hulp vragen aan het CLB.
De CLB-medewerkers kunnen indien nodig een ruimer onderzoek uitvoeren en meer duidelijkheid brengen in de noden, een specifieke aanpak of de mogelijke begeleiding van uw kind.
Daarnaast kan ook buitenschoolse hulp ingeschakeld worden zoals een logopediste, ondersteuningsnetwerk, kinesitherapeut, …

Indien in gezamenlijk overleg met ouders, directie, leerkrachten en het CLB beslist wordt dat de overstap naar een andere onderwijsrichting meer aangewezen zou zijn, wordt die stap gezamenlijk voorbereid. Ouders kunnen rekenen op de steun van de school en van het CLB bij hun verkenning van deze nieuwe mogelijkheden.

Kortom, zorg doen we “samen”

Samenwerking tussen directie, zorgteam, leerkrachten en ouders staat centraal binnen ons zorgbeleid dat steeds gebaseerd is op een open communicatie en vertrouwen.

Indien u vragen heeft of een zekere bezorgdheid heeft omtrent uw kind, spreek dan zeker de klasleerkracht aan.