Wie is Wie in De Linde Achterbroek

Schoolbestuur

De inrichtende macht vzw "Schoolcomité Basisschool De Linde Achterbroek vzw"  bestuurt de school. Ze benoemt de leerkrachten, staat in voor de organisatie van het onderwijs in onze parochie en onderhoudt de contacten met de overheid .
Schoolgemeenschap
Onze school vormt samen met de 3 andere vrije basisscholen van Kalmthout een schoolgemeenschap.
In de schoolgemeenschap VBK zijn aangesloten : basisscholen Zonnekind , St.Jozef –Heide, "Den heuvel" en onze school. Vanuit de schoolgemeenschap is er een veiligheidscoördinator aangesteld.
Het schoolteam
In onze school wordt uw kind opgevangen en gevolgd door een team van leerkrachten.
Naast de verscheidene klastitularissen telt onze school een directeur, zorgcoördinator, leerkracht bewegingsopvoeding, zorgleerkrachten, ICT-coördinator en kinderverzorgster. Allen spannen zich in om het onderwijs zo doeltreffend mogelijk te maken.

Ouderraad

Ons ouderraad kreeg de naam GROOT VOOR KLEIN. 
Iedere ouder die op onze school een kind heeft maakt automatisch deel uit van het ouderraad.
1. INFORMATIE OVER HET OUDERRAAD
a) Wie zijn wij? 
Met een groep vrijwilligers komen wij 1 maal per maand samen om het schoolgebeuren en de activiteiten die we organiseren te bespreken. Hierbij is iemand van de leerkrachten of directeur aanwezig.
b) Wat is het doel?
De kinderen een zo aangenaam mogelijke schooltijd bezorgen.
Door onze contacten met ouders en leerkrachten kunnen we niet enkel problemen op een efficiënte en snelle manier bespreken en oplossen, maar we kunnen er ook voor zorgen dat elk kind zich thuis voelt binnen de school.
Een beroep doen op helpende handen.
Doordat we enkele activiteiten organiseren en verschillende klusjes opknappen in de school zijn we steeds op zoek naar ouders die een helpende hand willen toesteken.
Organiseren van thema-avonden.
Bij voldoende interesse voor een bepaald onderwerp wordt er een avond georganiseerd voor de ouders: bijv. dit jaar pesten op school.
Geld in het laatje brengen:
De school heeft uiteraard een budget, maar dat niet is altijd voldoende om de gebouwen te financieren of extra materiaal te kopen.
Daarom organiseren we onze activiteiten om dat beetje extra geld binnen te brengen.

2. GELDACTIES
- toneel of kerstmarkt
- ijs-en pannenkoekendag
Met de opbrengst van deze geldacties werden nieuwe banken aangekocht en zal in de toekomst nog meer schoolmeubilair vervangen worden. Ook nieuwe projecten zoals speeltuigen of het verfraaien van de klaslokalen proberen we mee te steunen.
3. ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN
Gemachtigde opzichters: kinderen veilig naar school
-We helpen de Sint een handje
-Met carnaval krijgen alle kinderen pannenkoeken.
-We zorgen mee voor de paaseitjes.
-De tussendoortjes voor openluchtklassen nemen we voor onze rekening
-Letterkoekjes voor de verjaardagen
-Voor 5 de en 6 de leerjaar wordt elke 2 jaar een spreker gevraagd voor het onderwerp leren-leren
4. ACTIVITEITEN VOOR DE SCHOOL
Klusjesdagen : naargelang de vraag van de school
-Onderhoud tuin en gras afrijden door middel van vrijwillige ouders
-We zorgen voor een helpende hand bij schoolactiviteiten.
Uiteraard vind je dit allemaal interessant, maar…je hebt zo weinig tijd. Dat probleem hebben de meesten onder ons, maar als iedereen een beetje helpt komen we al heel ver.Je bent altijd van harte welkom in ons groepje, heb je iets minder tijd, of ligt je dit niet dan kan je je naam op de helperslijst laten zetten. Hebben we hulp nodig bij een activiteit dan contacteren wij je.
Je kiest gewoon wat je interesseert of wat in je agenda past.

Schoolraad

De schoolraad is een overkoepelend overlegorgaan waarin 3 afvaardigingen vertegenwoordigd zijn:
- de ouders
- de lokale gemeenschap
- de leerkrachten
Ze overleggen met elkaar of alle belangen in onze school harmonisch met elkaar tot hun recht komen.
Deze raad heeft adviesbevoegdheid in alle schoolaangelegenheden en beslissingsbevoegdheid bij het vaststellen van de lokale verlofdagen.

CLB ( centrum LeerlingBegeleiding)

In de kleuterschool worden kleuters intensief gevolgd met het oog op het vroeg opsporen van eventuele problemen.
Op deze manier kan er op tijd bijgestuurd worden.
Ook in de andere klassen wordt er nauw samengewerkt met het CLB wanneer er onverwacht problemen opduiken.
Het CLB staat ook in voor de preventieve gezondheidszorg.
In alle gevallen waarin beroep wordt gedaan op het CLB, worden de ouders geraadpleegd.Alle onderzoeken en observaties of tests, worden met de leerkrachten en de ouders besproken.
Indien nodig kan er op het einde van de 6de klas door het CLB een test afgenomen worden om
advies te geven naar het volgend schooljaar toe.

De opdrachten van het CLB op het vlak van de preventieve gezondheidszorg.
De algemene medische onderzoeken en de gerichte medische onderzoeken, evenals het toezicht op besmettelijke ziekten, behoren tot de verplichte begeleidingen kan alleen verzet aantekenen tegen de uitvoerder, niet tegen de uitvoering ervan.

Vrij Centrum Leerlingbegeleiding
Antwerpen Voor-en Noorderkempen
Nieuwstraat 67
2910   Essen
Tel. : 03.667.28.28
E-mail :   essen@vclbvnk.be Website : www.vclbvnk.be