Schoolreglement van De Linde Achterbroek

Bekijk het schoolreglement als PDF bestand

1.Inschrijven van leerlingen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van uw kind. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. Voor de inschrijvingen geldt er in onze school een maximumcapaciteit van 250 kinderen. We streven er naar om max. 25 kinderen per klas in te schrijven. Op 15 maart kunnen de inschrijvingen beginnen voor de kleuters die op de leeftijd van 2,5 jaar instappen in het volgende schooljaar. Broers en zussen krijgen gedurende 2 weken voorrang. Daarna kunt u uiteraard ook nog inschrijven maar zonder voorrang.

2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving:

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug in onze brochure.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

2.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het zes jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

3.Klassenraad

Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan de leerlingen uit te reiken. Dit gebeurt als de doelen die in het leerplan zijn opgenomen in voldoende mate bereikt worden.

4.Getuigschrift basisonderwijs

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten hiervoor komen nadien op de onkostennota.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslssing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van, het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

5. Richtlijnen in verband met ziekte, afwezigheid en te laat komen.

1. Afwezigheid:
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.
a) Wegens ziekte
- Is je kind je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
- Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. - Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
- Consultaties ( vb tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
b)Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit vooraf met de directeur. Het betreft afwezigheid wegens :
-het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed-en aanverwant tot en met de tweede graad.
-het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap ven een vereniging of culturele en /of sportieve manifestatie
-in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar.

Opgelet ! Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

c)Problematische afwezigheden
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Omwille van de veiligheid van de kinderen en opdat wij de zekerheid zouden hebben dat de kinderen in de school aanwezig zijn, voegen wij er nog de volgende afspraak aan toe: een afwezigheidsmelding gebeurt voor 9.10 u ‘s morgens en ‘s middags voor 13.15 u. 
Een half uur na de aanvang van de lessen moet de afwezigheid wettelijk geregistreerd zijn. 
Is een kind zonder verwittiging dan toch niet aanwezig, dan maken wij ons ongerust en telefoneren de ouders met de vraag: “Waar is uw kind?”

2. Te laat komen:
Te laat komen stoort het klasgebeuren (ook in de kleuterschool !)
Wij verwachten dat de ouders er op toe zien dat hun kind tijdig op school toekomt.
Leerlingen van de lagere school die te laat komen, worden er op gewezen via de agenda.
Wanneer dit dikwijls gebeurt, moet de leerling zich bij de directie verantwoorden.
De directie oordeelt en geeft zo nodig een aangepaste opdracht aan de leerling.

6. Voorkomen en kledij

1. Kleding en waardevolle voorwerpen :
De leerlingen komen in verzorgde kleding naar school.
Indien de directie aanmerkingen maakt over het schoeisel, kleding of juwelen, dienen deze door de leerlingen nageleefd te worden.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal. Daarom vragen we om geen waardevolle zaken mee naar school te brengen. Een GSM is niet toegelaten.

2. Lichaamsverzorging
De leerlingen dienen te beantwoorden aan de gangbare normen van lichaamshygiëne; schone handen, schone nagels, verzorgd hoofdhaar, regelmatig in bad, ….
We verwachten dat de kinderen steeds in het bezit zijn van een zakdoek.
Een steeds weerkerend probleem zijn de luizenplagen.
Wij voorzien na schoolvakanties of bij meldingen luizencontroles.
Bij bericht dat er in de school luizen geconstateerd zijn, is het de plicht van de ouders hun kinderen thuis op luizen en neten te controleren en adequate maatregelen te nemen.
Voor kinderen, die na diverse waarschuwingen nog niet luizenvrij zijn, wordt het CLB ingeschakeld. We vragen om de kinderen thuis te laten als na meermaalse controles uw kind nog niet luizenvrij is. Ok het schoolzwemmen worden dan afgeraden..

7. Huiswerken, agenda’s en rapporten.

1. Huistaken en lessen:
Huistaken en lessen kunnen gegeven worden elke schooldag in de week.  De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te studeren.  De leerkracht heeft het recht en de plicht dit te controleren en eventueel te sanctioneren.

2. Agenda’s:
Naast het rapport is de schoolagenda een hulpmiddel om contact te houden met de ouders en om de studie te plannen.
Vanaf het eerste leerjaar hebben de leerlingen een schoolagenda, die minstens elke week door één van de ouders wordt ondertekend.
Regelmatig gebeurt er een controle door de klastitularis.

3. Rapporten:
Aan de ouders wordt er 4 maal per schooljaar schriftelijk gerapporteerd nl. voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, een lenterapport voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar een zomerrapport.
Eén van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen.
Er is ruimte voorzien voor zowel ouders als kinderen om commentaar te noteren.

8. Onderwijs aan huis

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden.
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

9. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen

Onze school rekent niet op sponsoring en reclame binnen de schoolmuren. Wanneer zich dit echter voordoet wordt dit per aanbod besproken om te zien of dit verenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige taken van de school.

10. Bijdrageregeling door de ouders en wijze van betaling

Zowel de kleuter-en lagere school richten extra activiteiten in. Deze gelden als schoolse prestaties en deelname in de lagere school is verplicht. Om de kosten te beperken wordt steeds naar de goedkoopste regeling uitgekeken en wordt het aantal betalende activiteiten beperkt.
Aan de leerlingen van het 1ste leerjaar wordt er gratis schoolzwemmen aangeboden.
De school maakt de mogelijke onkosten jaarlijks kenbaar aan de ouders.
Kleuteronderwijs : max &euro 45 Lager onderwijs : elk leerjaar max. &euro 85 Meerdaagse uitstappen : max. &euro 410 per kind voor volledige duur

De ouders krijgen om de 2 maanden een schoolrekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dit betekent binnen de 30 dagen.
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze . Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

11. Ouderlijk gezag

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

12. Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van het kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. ( vb in de kleuterschool na een instapdatum )

Ook over de overgang van het kleuter naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs wordt een beslissing genomen waarbij school, ouders en CLB met elkaar in gesprek treden.

13. Een-of meerdaagse schooluitstappen

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de uitstappen. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elke kind deel aan deze activiteiten.
Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan te laten gaan voor een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen, moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.
Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan die activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

14. Algemeen rookverbod

Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaats.
Wanneer (groot)ouders onze kinderen vervoeren met de auto, vragen we om niet te roken in de auto.

15. Medicatie

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane ( via de huid) weg, via oogindruppeling of oordruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Samen met de ouders kan er gezocht worden naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

16. Revalidatie / logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
- een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

17. Privacy

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders. De privacywet geeft het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Bij een schoolverandering worden de leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de 10 dagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar schriftelijk melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

18. Het orde-en tuchtreglement

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn :
- een verwittiging in de agenda
- een strafwerk
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie
tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met de ouders en het CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van het onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling een gevaar of een ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :
-een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen
-een definitieve uitsluiting

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bezwarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluiting :
-directeur wint advies in van de klassenraad en stelt een tuchtdossier op
-de leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens 5 dagen vooraf worden bezorgd.
-er moet inzage verleend worden in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
-na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en aangetekend verzonden. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

19. Verzekering en vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Organisatie: basisschool De Linde

Verplichte verzekering
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum contractnummer 0004611123198.  De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenis straf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank”.
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

20. Engagementsverklaring


Ouders hebben grote verwachtingen van de school voor de opleiding en de opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht  hebt  op de werking van  de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u schriftelijk of mondeling.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodiging tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten  dat u ons voor 8.40  uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.


Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat  gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem.
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele  begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden.  Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen ( taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door :
vb. -Zelf Nederlands lessen te volgen.
-Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van lessen,….
-Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep,...
-Je kind dagelijks Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen over te praten.....

21. Partecipatie


Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen ( oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap ) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie-en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste 10% van de ouders erom vraagt. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

22. Ondertekening van het reglement


Dit schoolreglement en elke wijziging eraan wordt aan één van de ouders ter ondertekening voor akkoord voorgelegd.
Het niet-tekenen ontslaat de leerling en de ouders niet van de verplichtingen opgenomen in dit schoolreglement.
Bij het niet-tekenen zal het schoolreglement ter kennisgeving aangetekend opgestuurd worden naar één van de ouders.